Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงการระบุเฉพาะชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หรือ ที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ “นโยบายความเป็นส่วนบุคคล” คือ นโยบายที่บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”กำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อคุ้มครอง และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “Trendy Wash”) เพื่อมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและได้รับความไว้วางใจจากท่าน บริษัทฯ เข้าใจและเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ท่านในการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งท่านต้องศึกษารายละเอียดให้ดี ดังนี้

ขอบเขต

 • การเก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 • การใช้คุกกี้ (Cookies)

 • การรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • การติดต่อหรือแจ้งปัญหา

1. การเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมเมื่อท่านเข้ามายังแพลตฟอร์มของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการและกิจกรรมของท่านด้วย นอกจากนี้ หากท่านลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับ Trendy Wash หรือใช้บริการของ Trendy Wash บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ Facebook และข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันของคุณข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารที่และ/หรือหมายเลขบัตรเครดิตที่คุณเชื่อมโยงกับบัญชี Trendy Wash ของท่านหรือแจ้งให้เราทราบเมื่อท่านใช้บริการผ่าน Trendy Wash ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์ใช้งาน เช่น สถานที่จัดส่งสินค้า ประวัติการทำรายการเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ประวัติและข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ ข้อมูลที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้รายอื่น เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนและรายชื่อผู้ติดต่อของท่านในขณะที่ใช้บริการ หรือถ้าท่านเชื่อมต่อรายชื่อผู้ติดต่อหรือรายชื่อเพื่อนของท่านกับบัญชีของท่าน

ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของ Trendy Wash เช่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านหรือเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ กับฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ หรือจากการตอบแบบสอบถาม และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อใช้ในการให้บริการท่านหรือมีไว้เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ใช้บริการ Trendy Wash หรือตามระยะเวลาที่เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น เท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการของท่าน ตามวัตถุประสงค์ของการใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
 • เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอหรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ในบางกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถทำการตรวจสอบตัวตนจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน หรือใช้ข้อมูลสาธารณะเพื่อตรวจสอบตัวตน
 • เพื่อเป็นการตรวจสอบการทุจริต การติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรม การป้องกันการฉ้อโกงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทางที่ผิด บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านใช้กับบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่บริษัทฯกำหนดตามความเหมาะสมในตรวจสอบและติดตาม
 • เพื่อนำไปวิจัยตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน ซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมล์ถึงเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • เพื่อนำไปบริหารข้อมูลให้แก่คู่สัญญาทางธุรกิจ คู่ค้า ร้านค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการของท่านผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงข้อมูลธุรกรรมอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบกำหนด

2. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้

 1. เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการแก่ท่าน รวมถึงการบริหารจัดการสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
 2. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งของท่านที่ส่งผ่านทาง Trendy Wash การจ่ายเงินของท่านผ่านทาง Trendy Wash สำหรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ (โดยการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือใช้บริการอื่นๆ บริษัทฯ อาจจัดเตรียมช่องทางการในบริการชำระเงินไว้ตามช่องทางต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกกับท่านหรือผู้ใช้บริการอื่นๆ ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการท่านอาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับทั้งบริษัทฯ และ บริษัทผู้ให้บริการที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมมาให้เพื่อบริการรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือใช้บริการอื่นๆ กับท่าน)
 3. เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทาง Trendy Wash บริษัทฯ อาจต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
 4. เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การค้นหาคำสำคัญ การลงประกาศ การดำเนินธุรกรรม และเพื่อจัดการการสื่อสารบน Trendy Wash
 5. เพื่อใช้ในการติดต่อท่าน สำหรับการบริการและการดูแลท่านและผู้ใช้บริการ หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
 6. เพื่อวิจัยและวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ การใช้งานและพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของ Trendy Wash
 7. เพื่อบังคับการใช้บริการให้เป็นไป นโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงไว้กับท่าน รวมทั้งเพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย ก่ออาชาญกรรม หรือการใช้งานในทางที่ผิดวัตถุประสงค์การให้บริการ รวมถึงบางทีบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ที่ท่านหรือผู้ใช้บริการทั่วไปใช้อยู่ ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งเตือนต่างๆ และการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ และ/หรือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับบริษัทฯในเครือและพันธมิตรของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯในเครือและพันธมิตรของบริษัทฯ อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ ของพวกเขาให้แก่ท่านได้ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่
  1. เป็นการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อยืนยันตัวตนในการทําธุรกรรมทางการเงิน และ/หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษเพื่อใช้ในการเข้าทําธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมตามความประสงค์ของท่าน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
  2. ตามคำสั่งศาล หรือตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  4. เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยายของเจ้าของข้อมูล กรณีท่านยกเลิกสมาชิก(บัญชี) Trendy Wash ในการใช้บริการต่าง ๆ และจะไม่ใช้บริการต่าง ๆ ต่อไปอีก ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับท่านดังกล่าว จะได้รับการจัดการตามกฎหมาย ตามนโยบายฉบับนี้ และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนการอนุญาตที่ได้ให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล มีการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) มีระบบการป้องกันการล่วงรู้หรือจำกัดการเข้าถึง มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้งานในทางไม่เหมาะสม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ ในการรับส่งข้อมูลมีการเข้ารหัสการเข้าถึข้อมูล (Encryption) มีกระบวนการในตรวจระบบการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

4. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซด์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อ

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซด์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวบไว้ไปในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ

5. การรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย บริษัทฯ สงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านได้กรณีที่ท่านพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ถูกต้อง หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอม ท่านอาจร้องขอให้บริษัทฯ ลบหรือยกเลิกการเก็บรวบรวม การประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยข้อมูลถึงการได้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ให้ความยินยอม เว้นแต่ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษา ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อไป หรือการเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

6. การยืนยันและยินยอมในความเป็นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลของผู้ใช้บริการ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขนิติบุคคล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลและนิติบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้า (Customer Privacy Policy) ข้อมูลบุคคลสำหรับพนักงาน (Employee Privacy Policy) การเก็บข้อมูล (Consent) การยกเลิกการเก็บข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล (Take Down Notice) การเก็บประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (Cookie Policy) โดยท่านไม่เรียร้องการรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ ของข้อมูล (Disclaimer)
 2. เพื่อการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่านอื่น เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด โดยท่านไม่ติดใจเรียร้องต่อการรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ จากบริษัทฯ
 4. รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและนิติบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น
 5. เพื่อการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลภายหลัง หรือเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศภายในกลุ่มบริษัทฯ หรือในการแก้ไขหรือแจกจ่ายต่อเนื้อหารวมถึงการออกแบบและรูปลักษณ์หรือข้อมูลใด ๆหรือทำซ้ำ จัดเก็บ เชื่อมโยง ติดตั้งหรือกำหนดลิงค์พิเศษ (Deep Link) ที่เชื่อมโยงบนแอปพลิเคชั่น/เว็บไซต์อื่นใดหรือในสื่อหรือรูปแบบอื่นใด เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของบริษัทฯและบริษัทในเครือในทุกกรณี
 6. กรณีที่บริษัทฯมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านยินยอมและอนุญาตสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลของท่านในการที่จะให้บริษัทฯเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ประมวลผลข้อมูลหรือบุคคลที่สาม
 7. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน บริษัทฯจึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลหมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และข้อมูลอื่น ๆ เป็นอย่างน้อย
 8. เพื่อมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย ตลอดจนการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลมหัตของบริษัทฯ และเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
 9. การยืนยันและยินยอมในความเป็นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลของผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ตามสมควร ไม่ว่าแก้ไขทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน โดยจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซด์ www.trendywash.net โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านในการรับผิดชอบในการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ถือว่าท่านได้ให้การยินยอมและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

8. การติดต่อหรือแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนบริษัทฯ

หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาแก่ท่าน ดังนี้

 1. ติดต่อผ่านสำนักงาน บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ที่อยู่ 689/6 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 2. ติดต่อทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ใช้บริการ สมาชิกทั่วไป
 3. ติดต่อศูนย์บริการเทรนดี้ วอส (Trendy Wash) หมายเลขโทรศัพท์ 088-328-2266,088-897-1616,087-087-9696, ตั้งแต่ 09.00 – 18.00 จันทร์ศุกร์ เวลาตาม ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 4. แจ้งปัญหาผ่าน Facebook Fanpage “Trendy Wash – เครื่องซักผ้า QR code จ่ายเงินผ่าน App” ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการบริการของบริษัทฯ
 5. แจ้งปัญหาผ่าน E-Mail ที่ urbanway1@gmail.com
 6. ติดต่อผ่าน line “@trendywash” ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการร้องเรียน